Geen producten (0)

Algemene voorwaarden

 

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 2 - Definities
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht 
Artikel 7 - Kosten in geval van herroepingsrecht 
Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht 
Artikel 9 - De prijs 
Artikel 10 - Conformiteit en garantie 
Artikel 11 - Levering en uitvoering 
Artikel 12 - Retourneren 
Artikel 13 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlening 
Artikel 14 - Betaling 
Artikel 15 - Klachtenregeling 
Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen 

 

Artikel 1 – Indentiteit

Indentiteit van Alletuinmachines.nl
Opveld 3 (geen bezoekadres)
3945 ES Cothen    
Telefoonnummer: 06-12573538 (webshop gerelateerd) of 06-50401397 (product vragen) 
KVK - nummer: 73440639
BTW - nummer: NL001995291B64
Email: info@alletuinmachines.nl

 

Artikel 2 - Definities 

1) Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
2) Consument: de persoon die niet handelt in de uitoefening van het beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer
3) Dag: kalenderdag
4) Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnemeverplichting in de tijd is gespreid. 
5) Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de conusment of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslaagen informatie mogelijk maakt.
6) Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnden de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
7) Retourformulier: het retourformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wilt maken van zijn herroepingsrecht.
8) Ondernemer: de natuurlijke of rechtsperoon die producten en/of diensten op afstand aan de consumenten aanbiedt. 
9) Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
10) Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen. 


Artikel 3 – Toepasselijkheid

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Alletuinmachines.nl en op elke tot stand gekomen overeenkomst en bestellingen tussen Alletuinmachines.nl en de consument.
3.2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van onze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Alletuinmachines.nl zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. 


Artikel 4 - Het aanbod

4.1 Het aanbod is vrijblijvend. Alletuinmachines.nl is gerechtig het aanbod te wijzigen en aan te passen.
4.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.
4.3 Hoewel de grootst mogelijke zorg wordt besteedt aan alle afbeeldingen van de producten kan Alletuinmachines.nl niet verantwoordelijk worden gehouden voor kennelijke vergissingen. Deze binden de ondernemer niet.Artikel 5 - De overeenkomst 

5.1 Een overeenkomst kan enkel tot stand komen na acceptatie van een bestelling van de consument op Alletuinmachines.nl. Zolang Alletuinmachines.nl geen orderbevestiging heeft verzonden, is er geen overeenkomst tot stand gekomen. Orderbevestigingen zullen via ons automatisch systeem worden doorgestuurd via mail naar de consument. Door bij ons te bestellen via de website onstaat er een rechtsgeldigde koopovereenkomst. Doordat de bevestiging automatisch wordt verzonden, dient een betaling te volgen. 
5.2 Alletuinmachines.nl kan zich (binnen wetterlijke kaders) op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Alletuinmachines.nl op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotivieerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 


Artikel 6 – Herroepingsrecht Bij levering van producten:

6.1 Bij aankoop van de producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument. 
6.2 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en -indien rederlijkerwijze mogelijk - in de orginele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 
6.3 Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het retourformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
6.4 Indien de klant na afloop van de genoemde termijnen niet kenbaar heet gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht en niet kan bewijzen het product te hebben teruggezonden, is de koop een feit. 


Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

7.1 Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzendig voor zijn rekening. 
7.2 Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door Alletuinmachines.nl. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode. 
7.3 Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor enveutele waardevermindering van het product.
7.4 De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijke verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.  


Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht 

8.1 Alletuinmachines.nl kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omgeschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.


Artikel 9 - De prijs  

9.1 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven. 
9.2 Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. 
9.3 De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW. 
9.4 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk -en zetfouten. Voor de gevolgen van druk en - zetouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk - en zetfouten is de ondernemer niet verplicht volgens de foutieve prijs te leveren.
9.5 Kortingen en/of acties kunnen niet worden gecombineerd. Indien een actie van toepassing is met een minimaal bestelbedrag, geldt het bedrag exclusief eventuele verzenkosten. Indien een actie van toepassing is met een minimaal bestelbedrag, geldt het bedrag exclusief eventuele verzenkosten.


Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

10.1 De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
10.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur versterkte garantie doet niks af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden. 
10.3 Eventuele gebreken aan het product dienen voor einde garantietermijn schriftelijk te worden gemeld aan Alletuinmachines.nl. Garantie is per product verschillend en de duur daarvan wordt aangegeven bij het product. 
10.4 De garantietermijn gaat in op het moment dat de consument de goederen heeft ontvangen. 
10.5 De garantie geldt niet indien:  - de consument de geleverde producten zelf heeft geprobeerd te repareren en/of heeft bewerkt of door een derden (geprobeerd) heeft laten reparen en/of bewerken; - de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn.


Artikel 11 - Levering en uitvoering

11.1 De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. 
11.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
11.3 Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding. 
11.4 Alle levertermijnen zijn een indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontleden. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding. Verwachte levertijd is 2 tot 3 dagen.
11.5 In geval van ontbinding van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen. 
11.6 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Dit geldt enkel voor pakketpost of brievenbuszendingen met track and tracé. Voor brievenbuspost zonder track and tracé ligt het risico van vermissing en/of schade bij de koper. 


Artikel 12 - retourneren 

12.1 Het artikel wordt enkel vergoed als deze binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst onuitgepakt/ongebruikt en niet beschadigd geretourneerd wordt.
12.2 Het retourpakket wordt enkel in behandeling genomen als het artikel voor retourneren vooraf online is aangemeld doormiddel van het retourformulier, het ongebruikt en onbeschadigd is en de orginele verpakking bevat. Product mag enkel getest zijn d.m.v. los aansluiten op de werking. Gereedschap of machinesmogen niet in gebruik zijn genomen.
12.3 Voeg het bestelkenmerk en/of het factuurnummer toe aan de zending (door bijvoorbeeld de factuur uit te printen en mee te zenden).
12.4 Retourkosten zijn voor de consument.
12.5 Een eventuele terugbetaling vindt doorgaans plaats binnen èèn week en uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van het retour gestuurde product. 
12.6 U dient een defect, beschadigd of verkeerd geleverd artikel altijd vooraf aan te melden met uitleg d.m.v. foto's en/of video's. Mocht dit niet het geval zijn, kunnen wij de producten niet retour nemen als zijnde defect, beschadigd of verkeerd geleverd. Indien blijkt wij het product verkeerd geleverd hebben, krijgt u van ons achteraf de retourkosten vergoed. Defecte producten n.a.v. onjuiste en/of onzorgvuldige montage kunnen uiteraard niet retour worden genomen.
12.7 Wanneer u kiest voor vergoeding van het aankoopbedrag van het defecte/foute artikel (in plaats van een vervangend artikel toegestuurd te krijgen), zijn de retourkosten voor eigen rekening. Artikel 13 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlening


opzegging
13.1 De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen), ten alle tijden opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste 14 dagen. 
13.2 De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:  - te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode; - tenminste opzeggen opdezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan; - altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen. 

verlening
13.3 Een overeenkomst die voor een bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen), mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.


Artikel 14 - Betaling 

14.1
Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen. 
14.2 De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
14.3 In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behodens wettelike beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen. 


Artikel 15 - Klachtenregeling

 15.1
De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. 
15.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. 
15.3 Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 
15.4 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
15.5 Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft. 
15.6 Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren. 


Ártikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zondanige wijze dat deze door de conusment op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. 

 

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.